Namdalseid kommune
Namdalseid kommune har gjennomført følgende prosjekt/tiltak:

DELPROSJEKT «Digitale fortellinger»

Mål og innhold

Hovedmålet med prosjektet var å forebygge helseskadelig adferd blant unge jenter gjennom å økebevisstheten om hvordan kvinneligheten forstås og formes i samfunnet. Gjennom økt IKT-kunnskap og metoden «Digital storytelling» skulle jenter gis erfaring i å være synlige og fortelle egen historie påegne premisser. Dette skulle stimulere til selvstendige valg til det beste for en selv og egen helse. Målgruppe var jenter i 9. klassetrinn ved Namdalseid skole og Statland skole.

Varighet og antall
2005–2008. I alt deltok omlag 60 elever.

Samarbeid
Delprosjektet var et samarbeid mellom skoleledelse, elever, faglærere, enhet for kultur og service og eksterne fagmiljøer innen media.

Erfaringer
Det ble innledningsvis i prosjektet lagt vekt på å øke lærernes mediekompetanse særlig i digital foto og metoden digital storytelling. Dette ble gjort ved innleie av ekstern kompetanse, noe som ga nødvendige basiskunnskaper for medieproduksjonav ulik art. Videre ble dette en stor inspirasjon til å realisere slik aktivitet ved skolene i ettertid. Egne jentekurs bidro til å synliggjøre jenter som gruppe med de verdier, valg og muligheter de så for sine liv i nåtid og framtid. Prosjektet ga også positive erfaringer og innblikk i betydningen av kjønn og det reelle handlingsrom jenter og gutter faktisk har i sitt lokalsamfunn. Prosjektet ga dessuten positive erfaringer i praktisk tverrfaglig samarbeid, og mange kreative medieproduksjoner.

Målrealisering
Prosjektet hadde høg måloppnåelse med høynet IKT-kompetanse og synliggjøring av jenter ved ungdomsskole-trinnet. Jentene fikk dessuten erfaring i å være synlig og være seg bevisst egne behov og valgmuligheter.

Videreføring
Tiltaket er integrert i skolen og forankret i lokallæreplan under fagene norsk, kunst og håndverk. Skolene er selv pådrivere for videreføring av tiltaket.

Evaluering
Egenevaluering gjennomført.

DELPROSJEKT «Synge sammen»

Mål og innhold

Flere grupper av kommunens eldre innbyggere manglet et godt kulturtilbud. Målet var derfor å tilbyjevnlig sang- og musikkdeltakelse og opplevelse for å bidra til øk trivsel og livskvalitet. Beboere på sykeheimsavdelingen og ved skjermet avdelingved Namdalseid helsetun ble valgt som målgruppe.

Varighet og antall
2006-2007. Mellom 20 og 30 beboere deltok ved hver sangstund, én gang pr. uke.

Samarbeid
Delprosjektet var et samarbeid mellom omsorgsenheten, kulturenheten og sykeheimen på Namdalseid.

Erfaringer
Prosjektet krevde nært samarbeid mellom enhetene på helsetunet. Det ble omtalt av de involverte som et svært takknemlig og positivt tiltak. Både beboere, pleiere og pårørende haddepositive erfaringer fra prosjektet som aktiviserte beboerne og ga dem gode kulturopplevelser. Dettevar også et godt tilbud til gruppen demente.

Målrealisering
Prosjektet hadde høg måloppnåelse. Det favnet bredt, ble positivt mottatt og er godt integrert i virksomheten i dag.

Videreføring
Tiltaket videreføres i samarbeid mellom kulturenheten og omsorgsenheten og har høg prioritet. Tiltaket har utløst nye samarbeidstiltak som for eksempel bibliotektilbud på Helsetunet og tilbudgjennom Den kulturelle spaserstokken.

Evaluering
Egenevaluering gjennomført.

DELPROSJEKT «Kunst til hverdags»

Mål og innhold

Flere kvinnearbeidsplasser i omsorgssektoren har relativt høgt sjukefravær. Med dette utgangspunktet ble tiltaket Kunst til hverdags initiert. Det hadde som mål å styrke arbeidsmiljøet gjennom å tilby opplevelse av bildekunst på arbeidsplassen. Målgruppe var ansatte på Namdalseid helsetun.

Varighet og antall
2005-2008. Alle 65 ansatte ved Namdalseid helsetun var berørt av dette tiltaket.

Samarbeid
«Kunst til hverdags» var et tverrfaglig samarbeidmellom omsorgsenheten, helsetunet, enhet forkultur og service og Namdalseid kunstforening.

Erfaringer
Det å benytte kunst for å styrke arbeidsmiljøet var positivt utfordrende, da ansattegruppen var sammensatt og hadde ulike preferanser og forhold til bildekunst som uttrykk. For å få en god erfaring med kunst på arbeidsplassen var det nødvendig å bruke tid på felles informasjon, involvering og oppfølging på arbeidsplass. Samlet sett var dette et spennende trivselstiltak hvor det foregikk mye læring underveis i prosessen.

Målrealisering
Prosjektet hadde middels grad av måloppnåelse noe som hadde sammenheng med informasjon og forankring. Tiltaket fikk imidlertid god drahjelp fra fotokunstprosjektet «Kvinner helse- og omsorgs-arbeid», som ble gjennomført i samme periode. Det skapte stort engasjement blant ansatte og publisitet og gav optimisme og positivitet på arbeidsplassen. Prosessen med «Kvinner helse- ogomsorgsarbeid» gikk over ett år. Sykefraværet ved institusjonen ble redusert i samme tidsrom. Høsten 2007 (da prosjektet pågikk) ble sykefraværet ved denne institusjonen redusert fra 10,5% til 8%, noesom økte igjen etter prosjektslutt til 12 % vinteren 2008.

Videreføring
Samarbeidet mellom kulturetaten og omsorgsenheten blir videreført med nye prosjekter. Samarbeidet er forankret i kommunalestyringsdokument. Tiltaket om å leie inn kunstverker avsluttet. 

Evaluering
Egenevaluering gjennomført. I tillegg til egenevaluering er flere involverte i FOLK2 i Namdalseid intervjuet.

Kontaktperson: Lisbeth Lein. E-post: lisbeth.lein@namdalseid.kommune.no