Frosta kommune
Frosta gjennomførte følgende prosjekt/tiltak:

DELPROSJEKT «Småbarngruppe i varmtvanns-basseng»

Mål og innhold

Barn under skolealder som har begrensninger i fysisk utfoldelse har ofte få tilbud. Målet var derfor å tilby en aktivitet for denne gruppen slik at deres fysiske og sosialt aktivitetsnivå økte.

Varighet og antall
2005-2007. 3-4 barn og deres foreldre deltok.

Målrealisering
Noen mål ble nådd. Barna økte sin utfoldelse i vann i løpet av prosjektperioden og ble godt kjent med hverandre. Foreldrene fikk god kontakt og delte erfaringer seg imellom. Både barn og voksne gledet seg ved aktiviteten.

Erfaringer, samarbeid, videreføring og evaluering
Se samlet kommentar til slutt.

DELPROSJEKT «Stavganggruppe»

Mål og innhold

Mange personer ønsker og har behov for fysisk aktivitet og sosialt samvær, men finner seg ikke umiddelbart til rette i de ordinære tilbudene.Stavganggruppa ble opprettet for å kunne tilby disse en aktivitet. Mosjon, sosialt miljø og økt kunnskap stod sentralt. Pasienter ved legekontor, hjemmetjenestene, psykiatritjeneste og andre ble særskilt invitert. Målsettinga var å øke det fysiskeog sosiale aktivitetsnivået for grupper av voksnesom deltok lite. Det ble lagt turer til lokalt kulturlandskap med innlagt kaffepauser med medbrakt mat og drikke for sosialt samvær og lokal historie.Turene gikk på faste dager fra fast møtested, men forskjellig rute.

Varighet og antall
2005-2007. Det deltok fra 2 til 22 deltakere pr. tur(en gang pr. uke vår og høst) og antallet deltakere økte i prosjektperioden.

Målrealisering
Høg grad av målrealisering. I løpet av perioden varoppslutninga økende. Det var imidlertid plass til flere fra de spesielt inviterte gruppene.

Samarbeid
Samarbeidspartnere var Frivillighetssentralen, fysioterapitjenesten og sosialtjenesten. Frivillighets-sentralen var svært sentral.

Erfaringer, videreføring og evaluering
Se samlet kommentar til slutt.

DELPROSJEKT «Allidrett for barn og ungdom»

Mål og innhold

Utgangspunktet for dette tiltaket var ønsket om å tilby barn og ungdom som ikke var organisert, kulturelle aktiviteter. Målgruppen var barn og ungdom fra 5. trinn og ut videregående skole.

Varighet og antall
Tiltaket ble drevet 1. og 2. halvår 2007. Det gikkover 8 dager 1. halvår og 11 dager 2. halvår. 5-6 barn og unge deltok.

Målrealisering
Selv om ikke så mange deltok, var dette et tiltak som både av ledere og deltakere ble oppfattet som vellykket.

Erfaringer, samarbeid, videreføring og evaluering.
Se samlet kommentar til slutt.

DELPROSJEKT «Malegruppe»

Mål og innhold

Malegruppa ble opprettet som tilbud for barn og unge med spesielle behov og som hadde et ønske om å utvikle ferdigheter innen maling og tegning. Målet var å bidra til å utvikle kreativitet, fargesans, motorikk samt stimulere egenutvikling, sosial utvikling og personlig utfoldelse. Deltakerne ble invitert. Det ble lagt opp til gruppearbeid og individuell rettledning i tegning og maling. Rettledning ble utført av fagperson –kunstpedagog.

Varighet og antall
Tiltaket ble satt i gang høsten 2005 og ble også gjennomført første halvår 2006. Den hadde 4-5 deltakere.

Samarbeid
Kulturskole ved rektor, kunstpedagog og helse- ogsosialtjenesten samarbeidet.

Målrealisering
Gruppa ble avsluttet etter 1. halvår 2006 på grunnav mangel på deltakere.

Erfaringer, videreføring og evaluering
Se samlet kommentar til slutt.

DELPROSJEKT «Musikkgruppe»

Mål og innhold

Musikkgruppa ble starta for å kunne tilby voksne funksjonshemmede mulighet til sanseutvikling og ersonlig utfoldelse. Gruppa ble opprettet med utgangspunkt i brukere ved Varpet dagsenter.

Varighet og antall
Tilbudet ble satt i gang 2. halvår 2006. Det hadde åtte deltakere.

Målrealisering
Gruppa ble avsluttet etter knapt 2 måneder blantannet fordi det var vanskelig å drive tiltaket som en gruppe. Samarbeid Kulturskolen lånte ut instrumenter og var musikkfaglig ansvarlig. Pleie- og omsorgstjenesten or-ganiserte og stilte med ansatte i tillegg tilinstruktøren.

Erfaringer
Det ble gjennomført og gjort forsøk med fem delprosjekt. To ble avsluttet i perioden. Flere var planlagt, men ikke realisert blant annet på grunn avmangel på kapasitet i prosjektgruppa. Tre tiltak karakteriseres som særlig vellykkede: Småbarn-gruppa i varmt vann, Stavganggruppa og Allidrettfor barn og ungdom. Ett spesielt trekk ved disse var at brukerne/pårørende/frivillige var involvert igjennomføringen av alle disse delprosjektene. Det var viktig at tiltaket gikk over en viss tid selvom oppslutningen ikke var like stor hele tiden. Det var en fordel at prosjektgruppa hadde godoversikt over brukere og eksisterende tiltak. Det kunne ha deltatt flere fra kultursida i prosjektgruppa. Forankringen av prosjektet i et politiskorgan var viktig for legitimering av å kunne bruketid og ressurser til prosjektet.

Samarbeid

Samarbeidet foregikk i hovedsak i prosjektgruppa og med utgangspunkt i denne gruppa. Prosjektgruppa var bredt sammensatt faglig og fra forskjellig tjenester i kommunen. Gruppa hadde et godtkjennskap til kommunen både når det gjaldt behovfor tiltak og hvilke tiltak som eksisterte. Samarbeidet var inspirerende og ga nye dimensjoner til det daglige arbeidet. Settingen ga anledning til å se og gjøre noe i en annen retning enndet daglige «reparasjonsarbeidet» som ellers vanligvis må prioriteres. Det at flere arbeidet for desamme gruppene, men med sin vinkling betydde også mye. Det var inspirerende å delta i et samarbeid hvor noe av tilbakemeldinga var glede over å få delta i tiltakene. Dette ga også inspirasjon til å prøve på nytt selv om ikke alt som ble forsøkt satt i gang, blelike vellykket. Til Stavganggruppa, som er den største gruppa med mest aktivitet, har det vært innleid lønnet instruktør. I tillegg to frivillige hjelpere deltatt på hvertur. De deltok i planleggingen av aktivitetene og varaktive i gjennomføringen.

Videreføring
Kultur og helse/FOLK2 er tatt inn i psykiatriplan,ruspolitisk plan og som del av folkehelsearbeidet.

Evaluering
Det ble foretatt løpende vurdering av arbeidet gjennom regelmessig drøftinger i prosjektgruppa. Detforegikk rapportering og drøftinger i Styringsgruppa (Komiteen for kultur, helse og oppvekst) i tillegg til rapportering til Nord-Trøndelag fylkeskommune, drøftinger og møter med fylkeskoordinator og møter i nettverket av FOLK2- kommuner i Nord-Trøndelag.

Enhetsleder for Helse, sosial- og barneverntjeneste Kari Løfgren. E-post: kari.lofgren@frosta.kommune.no


Les mer om FOLK2-aktiviteter i Frostingen:
Folkehelsa i fokus 
Årsmelding Frosta frivillighetssentral