Steinkjer kommune
Steinkjer kommune har gjennomført følgende prosjekt:

DELPROSJEKT «Avlastningsboligen for barn og unge»

Mål og innhold

Svært få av brukerne på avlastningsboligen deltok på organiserte aktiviteter på fritida. Et av delprosjektene i kommunen skulle derfor rette seg mot brukere og ansatte i Avlastningsboligen for barn og unge. De skulle gjennom aktiv brukermedvirkning delta i og oppleve kulturelle aktiviteter på fritida. Målsettingen var at kulturtiltakene skulle påvirke brukerne og ansattes trivsel på en positiv måte for å fremme helse og forebygge sjukdom. Prosjektet skulle utvikle kulturell forståelse i et større per-spektiv. I avlastningsboligen gikk ansatte og for eldre sammen om å pusse opp inne og ute, slik at den etter hvert fremstod som både ryddigere og mer tiltalende. Gjennom samarbeid om ulikekreative aktiviteter, besluttet de ansatte å innrede et sanserom som ble aktivt tatt i bruk for å gi beboerne gode sansemotoriske og følelsesmessige opplevelser.

Varighet og antall
2006–2008: Ca. 20 barn og unge i avlastnings-boligen for barn og unge samt ansatte.

Samarbeid
Prosjektgruppa, leder på avlastningsboligen, ansattegruppe, brukere, interiørarkitekt, Saxvik kontormøbler, Luxor og E-nor belysning,Steinkjerbygg, Snoezelensenteret på Melhus, Lø skole, foreldre til noen av brukerne, Steinkjervideregående skole, avd. Egge og de to prosjektansatte samarbeidet.

Erfaringer
Se samlet oppsummering.

Målrealisering
Noen mål ble nådd. Sykefraværet hos de ansatte sank fra 34% til under 10% i prosjektperioden. For mer utførlig om målrealisering, se felles oppsummering.

Videreføring
Musikkstunder, kunstverksted, utstyr og aktiv leiker blitt gjennomført og en vil fortsette med det. En ser også fram til å ta i bruk sanserommet, og en vil jobbe videre med å utvikle det. Det hadde vært ønskelig at en eller to ansatte på avlastningsboligen kunne fortsette å ha ansvar for denne delen når prosjektperioden er over. For mer om videreføring i kommunen, se nedenfor.

Evaluering
Egenevaluering gjennomført. Se samlet oppsummering.

DELPROSJEKT «Rønning bofellesskap og Lundflatabofellesskap»

Mål og innhold

Dette prosjektet hadde samme metode og mål som prosjektet i avlastningsboligen. Et bredt spekter av kulturaktiviteter ble gjennomført i løpet av prosjektperioden. Ulike fokusområder og begreper ble gjennomgått. Det var dessuten lagt opp til et tett samarbeid mellom brukere, arbeidsgruppene og øvrige ansatte.

Varighet og antall
2006-2008. Rønning bofellesskap (2006 og 2007) og Lundflata bofellesskap (2008). Rønningkvartalet og Lundflata bofellesskap har til sammen 22 beboere og et tilsvarende antall ansatte.

Samarbeid
Ungdommens Hus, Kulturskolen, Arbeidssentralen, Biblioteket, FYSAK, prosjekt «Aktivitet og livsglede», Støttekontaktordninga, Sanitetsforeningen, private malere/kunstnere og IT-lærlinger samarbeidet.

Erfaringer
Funksjonshemmede i Rønningkvartalet og Lundflata hadde ulike brukerbehov. I Rønningkvartalet bodde yngre funksjonshemmede med stor grad av selvstendighet, mens på Lundflata hadde beboerne større hjelpebehov. Dette var derfor viktig å legge til grunn for aktivitetsplan. Et slikt prosjekt var dessuten nybrottsarbeid. I startfasen var det vesentlig å jobbe med aksept, forståelse og motivasjon slik at det ble opparbeidet forankring og god holdning til kultur- og helsearbeidet. Da detpraktiske arbeidet i boligene skulle iverksettes, var det helt avgjørende at det ble nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeidet aktivitetskalender. Sammen med beboerne ble det arrangert idedugnader for å kartlegge hva de ønsket å delta på. For mer utfyllende om erfaringer, se nedenfor.

Målrealisering
Ved prosjektetstart var planen at kulturarbeidet skulle evalueres av utenforstående underveis i regiav FOLK2, men dette ble dessverre ikke satt i system. Dette skyldtes forhold utenfor kommunens rekkevidde. Egenevaluering viste imidlertid at det var stort engasjement i alle boligene og en gjennomførte flere tiltak. Om dette har gitt positivt utfall vedrørende livskvalitet, helse, mestring og arbeidsmiljø er uvisst, men muntlige tilbakemeldinger fra brukere og ansatte tydet på dette. Beboerne i Rønningkvartalet bofellesskap ble gjennom prosjektet mer bevisst på sine egne ønsker og muligheter. Dehar fortsatt å bruke biblioteket aktivt etter prosjektperiodens slutt, og er aktive deltakere i prosjekt «Aktiv Livskvalitet».

Videreføring
Prosjektet i Rønninggården går nå av seg selv. Det samme gjelder Lundflata.

Generelt om erfaringer, samarbeid, evaluering og videreføring
En dimensjon som økt livskvalitet er vanskelig å måle, men ansatte ga uttrykk for at trivselen på arbeidsplassen ble bedre, og at de har fått positiv respons fra brukerne. Hos brukerne ble det observert både mestringsglede og glede over å delta i felles aktiviteter. Trivselen til involverte økte. Alle deltok aktivt i flere av de aktivitetene som ble satt i gang. I tillegg begynte ansatte og brukere å se på muligheten for å ta hele kommunen i bruk, samarbeide både med andre tjenesteenheter og med frivilligheten. Ansatte meldte også tilbake at de først etter å ha deltatt i prosjektet fikk øynene opp for i hvor stor grad den fysiske utformingen (fargevalg, estetikk, ryddighet mv.) påvirker aktivitet og trivsel. Et felles problem var å få nok tid, ikke bare til å gjennomføre aktiviteter, men til å forandre dem slik at alle ansatte tok  ansvar for utvikling og aktivitet. Samarbeidet gikk bra, og det har medført at ulike prosjekt er blitt samkjørt – FOLK2, Aktivitet og livsglede og FYSAK. Kommunen er en stor organisasjon, og det er vesentlig med kommunikasjon og dialog slik at får til et samarbeid om de ulike tilbud som ytes.

Videreføring
Deltakelsen i FOLK2 vil utgjøre plattformen i kommunens videre folkehelsesatsning hvor det vil blisatt fokus på aktiv deltakelse på fritida (kultur og fysisk aktivitet) og på tilrettelagt sysselsetting. En vil arbeide videre for en holdningsendring, slik at en gjennom ansettelser, medarbeidersamtaler og daglig arbeid legger større vekt på at medarbeiderne skal ta i bruk sine kulturelle ferdigheter i arbeidet med brukerne. Kulturavdelinga skal arbeide videre med
–å utvikle gruppetilbud for brukere med støtte- fritidskontakter, både for å heve kvaliteten på tilbudet, og for å nå flere brukere.
–vurdere om HUZE (ungdomshus) skal gi kulturtilbud som er særlig retta mot funksjonshemma ungdom, samtidig som det må arbeidesbevisst for å integrere funksjonshemmet ungdom ide daglige aktivitetene på HUZE.
–se på bruk av aktivitørene og hvordan de organiserer sin hverdag og kulturtilbudene gjennom Den kulturelle spaserstokken
–forsøke å få revitalisert aktivitetskalenderen på kommunens hjemmeside.

Ettersom evaluering av FOLK2 falt ut, har en hattløpende evaluering i delprosjektene, underveisevaluering og kurskorrigering på møtene i styringsgruppa, helårsevaluering mot slutten av hvert år og utarbeidet sluttrapporter med anbefalinger om videre arbeid ved prosjektets slutt.

Kontaktperson: Avdelingsleder kultur Ellen Samuelsen. E-post: ellen.samuelsen@steinkjer.kommune.no