Flatanger kommune
Flatanger kommune har drevet følgende prosjekt/tiltak:

DELPROSJEKT  "Kultur for alle"


Mål og innhold
Hovedmålet var å utvikle egnede kulturtilbud forgrupper som hadde få eller ingen kulturtilbud, ellersom deltok lite på de ordinære kulturaktivitetene. Målgruppen var voksne med sammensatt diagnose. En håpet at kulturaktiviteter skulle bidratil sosial inkludering, styrket selvfølelse og opplevelse av mestring. Et sentralt mål var at det skulle opprettes 20% stilling som tilrettela for og deltok på kultur- og frilufts-opplevelser i lokalmiljøet og i regionen sammenmed målgruppen. Tilbudene skulle tilpasses den enkeltes behov. Varighet og antall 2006-2008. En gruppe på fire deltok.

Samarbeid
Tiltaket ble utarbeidet i tverrfaglig psykiatrigruppe. Samarbeidspartnere har vært helse- og omsorgsetat ved leder, psykiatrisk sykepleier og prosjektleder FOLK2.

Erfaringer
Tiltaket fungerte godt og gruppa prøvde ulike arrangement og aktiviteter. Det var viktig at valg av aktiviteter ble tilpasset den enkeltes behov.

Målrealisering
Da tiltaket var spisset mot en gruppe som i liten grad deltok på kulturelle aktiviteter, synes dette å ha truffet godt. Målene kan kun måles på lang sikt, men både tilrettelegger og beboerne uttrykte at tilbudene ga hverdagen et mer positivt innhold. Detble dessuten ansatt miljøarbeider i 20% stilling i helse- og omsorgsetaten i samsvar med mål.

Videreføring
Gruppa har nå et fast tilbud i svømmehall og idrettshall, men p.g.a. stramt budsjett kan en ikke dra på lengre turer.

Evaluering
Egenevaluering gjennomført. Tilrettelegger og psykiatrisykepleier evaluerte tiltaket. I tillegg ble tiltaket vurdert i den tverrfaglige psykiatrigruppa.

DELPROSJEKT «Lek med kunst 1»
Mål og innhold
Målet var å øke trivselen og livskvaliteten hos småbarn. Det skulle skje ved at barna fikk prøve nye måter å uttrykke seg selv på gjennom positivt møte med og aktiv deltakelse i ulike kunstformer og kulturuttrykk. Målgruppen var barn mellom 3-5 år i kommunale barnehager i Flatanger. Innleid instruktør gjennomførte et opplegg hvor barna fikk prøve ulike kunst og kulturuttrykk i ulike format. Det blelagt stor vekt på leiken med uttrykkene og at det skulle være en prestasjonsfri sone. Målet var ikke at det skulle ende opp i en forestilling eller felles framvisning av kunstuttrykkene.

Varighet og antall
2007-2009. 18 barn deltok i det første dramaleikprosjektet. Tiltaket ble etter hvert utvidet til to barnehager i 2008. I 2009 ble det gjennomført et fotoprosjekt i alle barnehagene for 5- og 6-åringene. Til sammen 14 barn deltok.

Samarbeid
Samarbeidspartnere har vært Kulturkontoret ved prosjektleder kultur og næring, skole, barnehage og innleid fagkompetanse.

Erfaringer
Gjennomføringsansvar knyttet til en person gjorde prosjektet sårbart. Det er dessuten svært viktig å kontraktfeste samarbeid med eksterne, til eksempel med instruktører.

Målrealisering
Etter en del startvansker kom prosjektet godt igang og en har inntrykk av at barna og personale hadde positive erfaringer. Til eksempel kom det tilbakemeldinger om at barna syntes dette var morsomt.

Videreføring
Minst to ansatte i hver barnehage fikk opplæring i bruk av fotobehandling og kan bruke dette i barnehagens daglige liv.

Evaluering
Egenevaluering gjennomført.

DELPROSJEKT  «Lek med kunst 2»
Mål og innhold«Lek med kunst 2» var en videreføring av «Lek medkunst 1» og skulle være med på å øke barnastrivsel og livskvalitet på en ny arena. En oppfølgingav «Lek med kunst 1» ville gi barna en opplevelse av kontinuitet. Denne utprøvingen av nye uttrykksmåter skulle også bli akseptert og verdsatt i skolen. Målgruppen var opprinnelige barn i 1. klasse, menble utvidet til barn i 2. klasse.

Prosjektet bestod av tre delprosjekt:
1) Alle elevene i 1. og 2. kl på Lauvsnes skole fikk tilbud om å bli med på dramaopplegg. Opplegget ble gjennomført som en del av skolens ordinære undervisning og omfattet 3 t. drama hver dag i en uke. Ingen framvisning eller forestilling. Klassene jobbet hver for seg og byttet på å ha drama 1.-3.time og 4.-6 time. Arbeidet var rettet mot at barna skulle bli trygge på seg selv og tørre å vise seg fram. Opplegget ble gjennomført i forkant av sirkusskole og lærerne mente dette var positivt for denne aldersgruppa spesielt med hensyn til deltakelsen på sirkusforestillingen en uke etterpå.

2) Det ble deretter gjennomført Sirkusskole en helskoleuke vinteren 2008 for 1.-7. klasse  med innleide sirkuspedagoger.

3) Alle elvene i 1. klasse på Lauvsnes fikk tilbud omå bli med på dramaleik og dukketeater vinteren 2006.

Varighet og antall2007-2008.
1)Delprosjektet omfattet 17 elever.
2) Delprosjektet omfattet 70 elever. Alle i den offentlige skolen fra 1.-7. kl fikk tilbud om å bli med. En skole valgte å ikke delta.
3) Delprosjektet omfattet 12 elever.

Samarbeid
1) Kulturkontoret, Lauvsnes skole og innleid fag-kompetanse (dramalærer) utviklet og gjennomførteopplegget. Kulturkontoret hadde ansvar forpraktisk tilrettelegging utenom skolens undervisning. Kontaktlærerne for skolen var ansvarlig forpraktisk gjennomføring i skoletiden i samarbeidmed dramalærer. For å forenkle samarbeidet fikkkontaktlærer for 2. kl på Lauvsnes skole ansvaretfor den praktiske gjennomføringen på skolen ogsamarbeidet med innleid dramalærer. Kulturkontoret fikk ansvar for innkjøp av enkelt utstyr.

2) Kulturkontoret, Lauvsnes skole, to innleidesirkuspedagoger fra Trondheim kommunalemusikk- og kulturskole og Musikk- og kulturskoleni Flatanger (sjongleringsprosjektet) samarbeidet. Kulturkontoret hadde ansvar for praktisk til-rettelegging utenom skolens undervisning. Kontaktlærer for DKS på skolen var ansvarlig forpraktisk gjennomføring i skoletiden i samarbeidmed sirkuspedagogene og kontaktlærerne.

Erfaringer
1) Gjennomføringsansvar knyttet til en persongjorde prosjektet sårbart. I tillegg medførte en del ytre faktorer, som ombygging av skole, at prosjektet ble noe forsinket. Opplegget fungerte bra,men elevene var mest opplagt i 1.-3. time. Opplegget kunne muligens heller vært fordelt over et lengre tidsrom med kortere økter.
2) Prosjektet benyttet to erfarne sirkuspedagogersom har jobbet mye med barn. Opplæring ble gitt i grupper og elevene fikk være med å påvirke hva deselv ønsket å vise fram/jobbe med ut i fra øvelser tilpasset deres alder/evner. Forestillingen var proft gjennomført i beste sirkusstil med manesje og sirkuspedagogene som konferansierer. Sirkusforestillingen ble flott og imponerte både elever, lærere og foresatte.
3) Prosjektet benyttet førskolelærer med drama- og kunstkompetanse til å gjennomføre opplegget med fokus på dramaleik, laging av dukker tildukketeater og leik med dukkene. Det var første gang FOLK2 var i skolen. Diskusjon vedr. tydeliggjøring av de ulike rollene i prosjektet må prioriteres i neste runde.

Målrealisering
Tilbudet og opplegget har vært populært og de fleste barna deltok.

Videreføring
1) Kontaktlærerne var med under hele opplegget og fikk på den måten med seg metodikk/øvelser som kan benyttes i senere undervisning. Alle klasserommene på småtrinnet har en liten scene somer egnet for dette formålet.
2) Lærere fikk tilbud opp opplæring i instruksjon av ulike sirkusaktiviteter som sjonglering, diabolo, flowersticks, gå på line m.v. Gymsalen har alt utstyret og det brukes en del i forbindelse med kroppsøving.

Evaluering
Egenevaluering gjennomført.

Forankring og videreføring generelt
Kultur- og helsearbeidet forankres og videreføresgjennom planer, budsjett og stillingsressurs. Delprosjektene har også bidratt til å øke kompetansentil de involverte noe som sikrer videreføring.


Prosjektansvarlig i kommunen Kari Imsgard. E-post: kari.imsgard@flatanger.kommune.no