Høylandet kommune
Høylandet drev følgende prosjekt/tiltak:

DELPROSJEKT «Syng med oss»

Mål og innhold

En del eldre deltar lite på ordinære arrangement. Kulturkvelder for eldre ble utviklet for å nå disse gruppene. Kulturkveldene hadde «syng med oss» som ramme. Innholdet på kveldene var sang,  musikk, servering, dans, fortellinger og innleder med ulike tema. Kulturkveldene ble gjennomførtrundt i de forskjellige grendene på Høylandet; Øie,Kongsmoen, Vassbotna og sentrum.

Varighet og antall
2006-2008. Mellom 40 og 70 personer deltok  på arrangementene.

Samarbeid
Kommunen ga Høylandet eldreråd i oppdrag å administrere og organisere tiltaket. I gjennomføringen oppnevnte Eldrerådet representanter fra pensjonistforeningene på Høylandet. Disse utgjorde komiteer for de forskjellige arrangementene. Eldrerådet driftet arrangementene i samarbeid med pensjonistforeningene i kommunen.

Erfaringer
Det synes som Eldrerådet og pensjonistforeninger trivdes med å forestå drifting av prosjektet. De så god oppslutning om «syng med oss-kveldene» og erfarte at tiltaket traff målgruppa.

Målrealisering
Denne typen trivselstiltak for eldre var ved starten av prosjektet nytt i kommunen. Tiltaket traff mange som i utgangspunktet ikke hadde mange aktiviteter, og kveldene hadde god oppslutning.

Videreføring
Kultur- og helsearbeidet sammen med FYSAKsatsinga er tatt inn i måldokument for kommunensdrift.

Evaluering
Egenevaluering gjennomført. Eldrerådet vurderte prosjektet fortløpende.

DELPROSJEKT «Kulturguiding»

Mål og innhold

Delprosjektet «Kulturguiding» hadde som mål å lage turer og arrangement for voksne som til daglig ikke tok del i denne type aktivitet. Det skulle utvikles tilbud for små og større grupper deltakere.Tilbudene skulle skreddersys i forhold til behov. Hovedmålgruppa var brukere av Frivillighets-sentralen på Høylandet.

Varighet og antall 2006-2008.
Det ble gjennomført mellom 14 og 17 turer og arrangement hvert år. Deltakerantall varierte ut fra tiltak, fra 3 til 40 deltakere.

Samarbeid
Prosjektet ble ledet av leder ved Frivillighets-sentralen i samarbeid med styret for Mental Helse,og representant for psykiatritjenesten i Høylandet kommune. Rekruttering av «kulturguider» foregikk i regi av Frivillighetssentralen.

Erfaringer
Etter noen startvansker kom prosjektet godt igang. Rekruttering av «kulturguider» gikk greitt.

Målrealisering
Dette delprosjektet hadde stor grad av måloppnåelse i henhold til prosjektplanen. Mange turer ble gjennomført og svært mange som ikke hadde tilbud, fikk et kulturtilbud utenom det vanlige.

Videreføring
Kultur- og helsearbeidet sammen med FYSAK-satsinga er tatt inn i måldokument for kommunens drift.

Evaluering
Egenevaluering gjennomført.

DELPROSJEKT «Ungdom til scenen»
Det er i utgangspunktet mange kulturaktiviteter å velge mellom på Høylandet for ungdom, men frafallet er stort i alderen 12–14 år. En ønsket derfor å etablere nye arenaer for kulturutfoldelse som kunne gjøre det attraktivt for ungdommer i denne aldersgruppen å delta. Målgruppen ble ungdommer i alderen 10–20 år med spesielt blikk for de som ikke var kulturelt aktive.

Varighet og antall
En startet høsten 2007 og gjennomførte forestilling februar 2008. 55 ungdommer deltok. Det ble gjennomført arrangementer i 2009, blant annet i forbindelse med Revyfestivalen.Det ble også gjennomførtet vokalseminar med unge voksne 14–28 år. Ca. 25 deltakere fikk lære pop/rock sang.

Samarbeid
Ungdomsklubb/ rockeverksted, frivillige lag og kulturskolen samarbeidet om planlegging, forberedelser og gjennomføring av forestillingen.

Erfaringer
Ved bl.a. å arrangere kurs i sjonglering, lyktes en å rekruttere ungdom som normalt ikke deltok isceneaktiviteter. Sjonglørene deltok på forestillinga.Likeledes ble revyinnslag spesiallaget for denne forestillinga, og musikere og sangere deltok.

Målerealisering
Delprosjektet oppnådde stor grad av måloppnåelse. Prosjektet traff målgruppa godt. Både prosessen fram mot forestilling og selvegjennomføringa var vellykket. Den blir omtalt som ei positiv forestilling med et utmerket samarbeid mellom organisert og uorganisert ungdom. Forestillingen trakk om lag 160 personer. Og aktører somvanligvis ikke entrer en scene, gjorde det med bravour.

Videreføring
Kultur- og helsearbeidet sammen med FYSAK-satsinga er tatt inn i måldokument for kommunens drift.

Evaluering
Egenevaluering gjennomført.

Erfaringer samlet for alle delprosjektene
FOLK2- prosjektet oppfattes å ha vært svært positivt for kommunen. Ikke minst ble fokus rettetmot grupper som hadde få tilbud. En anser at en gjennom de tre delprosjektene nådde ulike målgrupper. Samtidig disponerte målgruppene selvmidlene og iverksatte prosjektideene. Kommunen bistod med personellressurs og veiledning. Ellers var prosjektene «sjølgående». Ved å organisere i delprosjekter og la deltakere og organisasjoner selvorganisere tiltak og aktivitet, fikk en svært mye igjen for pengene og tiltaket ble mer målretta motde interesser som målgruppen hadde. Dette skapte flott aktivitet og nådde målgrupper somellers ikke hadde fått et tilbud.

Kontaktperson: Kultursjef Hallvard Løkholm. E-post: hallvard.lokholm@hoylandet.kommune.no