Stjørdal kommune
Følgende prosjekt/tiltak er gjennomført i Stjørdal kommune:


DELPROSJEKT «Turinvitasjoner til kjentmannsposter»

Mål og innhold

Kjentmann Stjørdal omfatter registrering og formidling av materielle og immaterielle kulturminne oghistorier om disse. Kulturminnene er lokalisert iStjørdal kommune. Det er utarbeidet egen handbok med kart, bilder, informasjon om hvordan en finner posten osv. Målet med delprosjektet «Turinvitasjoner til kjentmannsposter» var å bruke kjentmannspostene som turmål for ulike grupper i befolkninga i Stjørdal med særlig vekt på barn og unge og grupper som deltok lite. Dette fordi enønsket både å skape helsefremmende aktiviteter og opplevelser knyttet til natur og kultur i egetnærmiljø.

Varighet og antall
2007-2009. Kjentmannspostene ble særlig brukt av Myrtun dagsenter som etter hvert gjennomførte to turer pr. uke til postene. Tilbudet ble også utvidet til å omfatte pensjonister. Barnas turlag benyttet også postene. I snitt deltok ca. 20 fra Myrtun og 50-60 på Barnas turlag på hver tur.

Samarbeid
Samarbeidspartnere var kommunen ved rådmannens fagstab, kulturskolen, teknisk drift – miljø, kulturetat, etat omsorg og rehabilitering, Myrtunkultursenter, skogbrukskonsulent, Stjørdal museumog Kjentmann Stjørdal.

Erfaringer
Erfaring viste at det var viktig med forankring, involvering og at dimensjoneringen ikke ble for stor. Det krevdes også kontinuitet i prosjektledelse. Mange ønsket dessuten å bidra og det var viktig med involvering fra flere. De kommunalt ansatte måtte også ha kapasitet til å være med i form av tid, kunnskap og ressurser. En opparbeidet et godt samarbeidsklima og det ble arbeidet på tvers av etatene. Flere og flere brukte tilbudet og det fikk et godt omdømme i kommunen. Det er derfor viktig at en fortsetter å jobbe slik en har gjort.

Målrealisering
En anser å ha nådd noen mål. Aktivitetene knyttet til Myrtun kultursenter ga mange fine opplevelser ute i naturen og nærmiljø. Barnas turlag bidro og fanget opp helt andre målgrupper enn det Myrtun gjorde. I sum ble dette omtalt som veldig positive tilbud for mange mennesker. En klarte å bruke aktiviteter og opplevelser knyttet til natur og kultursom ledd i lokal identitetsbygging. Prosjektet bidrodessuten til å utvikle samarbeidet mellom ulike etater i kommunen og styrket arbeidet med åbruke natur og kulturtilbud som del av forebyggende og helsefremmende arbeid.

Videreføring
En har erkjent behovet for å utvikle prosjektet videre etter prosjektslutt. En har innarbeidet kjentmannsprosjektet i Myrtun kultursenters daglige tilbud. Tilbudet er forankret i flere etater og det ersatt av midler. En er litt avhengig av at Kjentmann Stjørdal også består, men tilbudet har også andre muligheter hvis dette ikke skal bli tilfelle.

Egenevaluering
Egenevaluering gjennomført. I tillegg foreligger deten egen vitenskapelig evaluering av Kjentmann Stjørdal/ Kulturminneformidling som helsefremmende aktivitet. 

DELPROSJEKT «Kulturmøte i naturen»

Mål og innhold

Kulturmøte i naturen skulle omfatte ulike kulturelleaktiviteter knyttet til sentrale møteplasser i friluftsområder og naturen i Stjørdal kommune. Tilbudetskulle være et samarbeid mellom ulike aktører i kommunen, men med Kultur- og musikkskolen som sentral aktør. Målet var å inspirere til bruk av natur og kulturtilbud som ledd i forebyggende oghelsefremmende arbeid. Her ble omsorgsboliger og eldreboliger involvert slik at man fikk beboerneut på tur og fikk oppleve kulturelle innslag frakulturskolen.

Varighet og antall
2007-2008. Tre kulturmøter ble gjennomført.

Samarbeid
Kultur- og musikkskolen, skole, kulturenhet og omsorgsenhetsamarbeidet.

Erfaringer
Planleggingsfasen tok noe lengre tid en man først hadde sett for seg. Det ble derfor etter hvert arbeidet for å involvere flere aktører og samarbeidet kom etter hvert godt i gang. Det var også noe låg oppslutning om arrangementene. Selv medpositive erfaringer, er finansiering et vanskeligpunkt etter avslutning.

Målrealisering
En lyktes ikke helt å komme i mål ettersom det var et krevende tiltak organiseringsmessig. Men hovedinntrykket var at dette var et positivt tiltak som hadde framtida for seg etter hvert som en fikk bedre hand om organisering, samarbeid og involvering.

DELPROSJEKT «Gitarkurs for Psykiatrisk helse-tjeneste»

Mål og innhold

Gitarkurset ble satt i gang for å gi ansatte og brukere nybegynnende gitaropplæring. Målet medkurset var å lære stemming av gitar, lære enkle grep slik at man kan akkompagnere enkle sanger og å få litt kjennskap til fingerspill og plekterspill. Dette skulle være et ledd i et større mål om å ladeltakerne få følelsen av å mestre noe. Det å lage musikk sammen med andre har en sosial side og dette var noe deltakerne hadde et stort behov for.

Varighet og antall 2007
Kurset gikk over 5 uker à 5 klokketimer i uken. Det hadde 4 deltakere, voksne og hjelpelærer.

Erfaringer
Erfaringene var udelt positive. Gleden til deltakerne over å mestre noe sammen med andre gjorde inntrykk og var en svært viktig erfaring. Musikkaktiviteten bandt deltakerne sammen. Dette tiltaket krevde ikke komplisert forarbeid. En trengte ikke å organisere lang tid i forveien for at deltakerne skulle få positive erfaringer. Det viktigste var den gode ideen, gode ledere og at deltakerne var i fokus.

Samarbeid
Stjørdal kulturskole v/musikklærer og rektor, Psykisk helsetjeneste v/fagperson, Enhet for rehabilitering og Kulturavdelinga i Stjørdal kommune samarbeidet. Under selve opplæringenhadde en hjelp av en hjelpelærer. Musikkrom ved Stjørdal kulturskole ble brukt. Deltakerne hadde egne gitarer.

Målrealisering
Prosjektmålet ble nådd. Kurset var positivt for alle deltakerne og inspirerte til økt aktivitet. Noe som blant annet ga seg uttrykk i opptreden i «lokal idol».

Videreføring
Kurset blir ikke videreført, men ide, holdninger ogarbeidsmåte tas med i videre arbeid (se for øvrig generelt om videreføring).

Evaluering

Egenevaluering gjennomført.

DELPROSJEKT «Rideprosjekt for jentegruppe»

Mål og innhold

Prosjektet var tenkt for en gruppe hesteinteresserte jenter som av ulike årsaker ikke var i en livssituasjon som gjorde det mulig for dem å ha hest som fritidsaktivitet. En antok også at fysisk og psykiske helse ville kunne påvirkes positivt gjennom kontakt med hestene. Et slikt prosjekt hadde Ungdomskontakten alene ingen mulighet til å finansiere innenfor gjeldende budsjett.

Varighet og antall
2007. Jentegruppa besto av 7 jenter og to voksne som brukte 7 tirsdager sammen på Sorta gård i Lånke. Gruppa dro til gården like etter skoletid og spiste medbrakt nistemat før gård- og hesteeier veiledet jentene i hestestell og tok med gruppa på rideturer rundt i nærområdet.

Samarbeid
Stjørdal kommune, Ungdomskontakten og lokalungdom samarbeidet.

Erfaringer

Tiltaket fungerte godt. De mest hestevante av jentene tok rollen som medhjelpere for de som trengte veiledning. Ulikhetene i mestringsgrad gjorde at noen syntes det skulle vært mer fart i ridningen mens andre syntes det ble for høyt tempo og litt nifst til tider. Gård- og hesteeier var dyktig. Dette var en viktig forutsetning for at opplegget fungerte så godt som det gjorde.

Målrealisering
En anser å ha nådd målene. Prosjektet ga jentene gode opplevelser både i form av fysisk aktivitet ogå samarbeide. En greide å gi jentene mange positive opplevelser og å skape god samhørighet i gruppa. Den gode kontakten med hestene og økt aktivitetsnivå var helt klart en positiv erfaring å ha med videre for alle sammen.

Videreføring
Kurset blir ikke videreført, men idé, holdninger ogarbeidsmåte tas med i videre arbeid. (se for øvrig generelt om videreføring).  

Videreføring generelt
En del av de prosjektene som ble satt i gang gjennom FOLK2, er innarbeidet i kommunale planer og i budsjett for etatene. Stjørdal kommune har dessuten satt i gang en prosess for å få til en merhelhetlig satsing i folkehelsearbeidet hvor FOLK2-og FYSAK-tenkingen vil stå sentralt. FOLK2 og FYSAK er festet i Kulturplanen og Plan for idrett ogfysisk aktivitet. Det er gjennom FOLK2 avdekket endel viktige innsatsområder det skal arbeides videremed, og som en har fått innarbeidet i eksisterende virksomheter. Det er dessuten planer for opprettelseav en folkehelsekoordinator-stilling. Gjennomkoordinator-stillingen og ressursgruppe håper en åfå opprettholdt og videreutviklet det tverretatlige samarbeidet.

 Kontaktperson: Konsulent for idrett og frilufstliv Joachim Engan. E-post: joachim.engan@stjordal.kommune.no