Meråker kommune
Kultur- og helsearbeidet i Meråker kommune er forankret i langtidsbudsjett 2008-2011. Meråker kommune har gjennomført følgende prosjekt/tiltak:

DELPROSJEKT «Lydbokprosjektet»

Mål og innhold

Meråker kommune så et udekt behov blant de eldre på institusjonene for kulturellstimulering. En tanke som dukket opp, var å la eldre få tilgang til lydbøker. Dette ville sette farge på hverdagen og mange kunne ha glede av det. En antok dessuten at flere målgrupperkunne ha interesse for et slikt tilbud.

Varighet og antall
2005-2008. Det ble ikke anslått antall, men en antok at målgruppen omfattet omlag 150 personer.

Samarbeid
Prosjektet ble organisert av Meråker bibliotek. Lydbøkene ble plassert på institusjonene. En rutine for rullering og fornying ble gjennomført 4 ganger i året. Aldersheimen, Fossen rusomsorg, Helsetunet, Meråker sanitetsforenings Kurbad og Søgårdsjordet fikk tilbud om bruk av lydbøker.

Erfaringer
Erfaringene var delte. Ved Fossen rusomsorg og Meråker Sanitetsforenings kurbad fungerte tiltaket godt, til brukernes store glede. På Aldersheimen og Helsetunet var det noe vanskeligere. Dette skyldtes at brukergruppene i stor gradtrengte assistanse for å kunne benytte seg avlydbøkene (sette på CD-spiller, bytte CD m.m.). De ansatte såg seg ikke råd for å utføre dennejobben i en ellers travel hverdag. Av denne grunn ble tilbudet benyttet i begrenset omfang.

Målrealisering
Selv om ikke tiltaket lot seg gjennomføre like godt på alle arenaene, nådde en en del brukere. Særlig ble tilbudet godt mottatt ved Fossen rusomsorg og Kurbadet.

Videreføring
Forankret i økonomiplan 2009-2012 og i Kulturplan. Det er opprettet et nytt prosjekt – Trivselstiltak for eldre og funksjonshemmede med prosjektleder i 40% stilling som omfatter flere ulike tilbud.

Evaluering
Egenevaluering og spørsmål/samtale medbrukere, pårørende, ledere ved avdelinger og ansatte ved biblioteket.

DELPROSJEKT «Minoritetsspråklige i kultur- og aktivitetstilbudet»

Mål og innhold
Meråker kommune har siden høsten 1993 hatt asylmottak i bygda – Nustabo asylmottak. En god del asylsøkere slo seg ned i Meråker. Dessuten bodde et relativt stort antall inngiftede personer fra forskjellige deler av verden i bygda. Dette i sin tur medførte at det var flere barn i bygda som var tospråklige. Til sammen utgjorde dette omtrent 130 personer minoritetsspråklige i kommunen. Kommunen maktet ikke å gi et likeverdig fritidstilbud fordenne gruppen. Det var dannet en internasjonal kvinnegruppe med en rekke aktiviteter. Helsetjenesten, flyktningkonsulenten og mottaksledelsen merket press – særlig fra beboere fra mottaket. Ved økt fritidstilbud antokman at man kunne bidra til å styrke den psykiske helsen. I første omgang ble kvinnene valgt som målgruppe.

Målet var sammen med Den internasjonale kvinnegruppen å arbeide mer med integrering, språk, knytte kontakter, drive nettverksbygging, stimulere til sosialt samvær og fysiske aktiviteter. Det skulle også gis en innføring i norsk kultur, blant annet gjennom kunnskap om norske mattradisjoner.

Varighet og antall
2005-2007. I snitt deltok omlag 25 kvinner på de ukentlige møtene.

Samarbeid
Samarbeidspartnere har vært kommunen, Nustabo flyktningemottak og Meråker internasjonale kvinnegruppe. Flyktningmottaket ogflyktningekontoret ledet møtene.

Målrealisering
Tiltakene såg ut til å nå flere grupper kvinner ibygda med unntak av etnisk norske og kvinner født i Thailand. Det ble godt mottatt og ble enviktig arena for sosialt samvær og ulike aktiviteter.

Videreføring
Tiltaket er videreført i prosjektet Trivselstiltak blant minoritetsspråklige. Det er ansatt prosjektleder i 20% stilling.

DELPROSJEKT «Søndagsturen –Ut i naturen»

Mål og innhold

Kommunen såg et stadig økende behov for åorganisere gåturer/vandringer for folk i Meråker for å få folk ut og bruke kroppen mer. Nord-Trøndelag Turistforening arrangerte noen få turer som kaltes historisk/geologiske vandringer. Kommunen ønsket å sette fokus på dette og stimulere andre til å arrangere slike utflukter. På denne bakgrunnen utviklet en Søndagsturen som skulle omfatte 10- 15 tur-forslag i Meråker, både i fjellet og i bygda.Disse turene skulle være lavterskelturer hvor barn kunne delta, selv om den primære målgruppen var den voksne delen av befolkningen. Turene hadde guide som kunne fortellehistorier knyttet til turmålene. Det sosiale tilsnittet i turene var ment å være viktig. Kaffe på svartkjelen ble sett på som helt nødvendig og viktig suksessfaktor.

Varighet og antall
2005-2008.  Det har blitt arrangert mellom 15 og 20 turer hvert år. Søndagsturen ble etterhvert omdøpt til Ut i naturen. Flere folk deltar og flere deltar på et større antallturer enn tidligere. Mellom 5 og 80 personer deltok på de enkelte turene.

Samarbeid
Samarbeidspartnere har vært kommune, flere frivillige lag og organisasjoner og privatenæringsliv. Både kulturarbeidere, historikere, turguider, meninghetsarbeidere, idrettsfolk, pensjonister m.v. har deltatt. Opplegget ble finansiert både av FOLK2-midler og FYSAK-midler.

Målrealisering
Kommunen hadde som mål å stimulere ulike aktører til å arrangere guidede turer i Meråker slikat flere kom seg ut og oftere på tur. Disse målene vurderes som nådd. Kommunen er svært fornøyd med mengden turer som ble arrangert i Meråker.

Videreføring
Turene drives videre som ordinær aktivitet. Gjennom kulturbudsjettet settes det av midler tilstøtte til lag og foreninger som er villige til å ta på seg oppdraget med å arrangere turer, opplegg mv. «Kultur og helse på tvers av lande-grenser»

Bakgrunn og innhold
Meråker kommune hadde vennskapskommune-avtale med Åre kommune med vekt på samarbeid om skole- og kulturspørsmål og bærekraftig utvikling. En ønsket å utvikle kultursamarbeidet for alle grupper i de to kommunene og  skape trivsel og «bolyst» bl.a. gjennom økt kultursamarbeid og aktive innbyggere. Målgruppe var kulturinteresserte i alle aldersgrupper i Meråker og Åre.

Varighet og antall
2005-2008. Antall deltakere: Fra enkeltpersonertil fullsatt sal (ca. 500 stk).

Samarbeid
Kommunene, frivillige lag og organisasjoner ogprivat næringsliv samarbeidet. En rekke fagfolk fra forskjellige sektorer deltok. De ulike tiltak/del-prosjekt hadde egne prosjektledere, men prosjektet var organisert av Kulturkontoret i Meråker.

Erfaringer

Målrealisering

Det ble ikke undersøkt hvorvidt prosjektet nåddemålgrupper som vanligvis ikke deltok på slike tilbud. Det utvidet imidlertid horisonten for folk iMeråker østover mot Sverige og det enorme «markedet» der.

Kontaktperson: Kulturkonsulent Frode Aune. E-post: frode.aune@meraker.kommune.no

Videreføring
Prosjektet fortsetter i ulike former gjennomdialog med Åre kommune og de andre aktørene.