Inderøy kommune
Inderøy kommune har gjennomført følgende prosjekt/tiltak:

DELPROSJEKT «Ungdom og dans»
Dans for ungdom – elever i 6. og. 7. klasse – ble valgt som delprosjekt ettersom en hadde gode erfaringer fra danseprosjekt i FOLK1. Prosjektet hadde som mål å øke kulturdeltakelsen hos barn og unge, hindre bruk av rusmidler, synliggjøre dans som fysisk aktivitet og integrere  flyktninger. Målgrupper var elever i 6. og 7. klasse ved alle skolene i kommunen.

Varighet og antall
«Ungdom og Dans» ble gjennomført i årene 2005, 2006 og 2007 og delvis i 2008.6. og 7. klassinger ved alle barneskolene deltok. Enkelte skoler involverte også 4. klassinger.

Samarbeid
Instruktører ble hentet utenfra. Kulturkontor og skoler samarbeidet.

Erfaringer

Prosjektet ble godt mottatt av elever, foreldre o glærere. Det er ønskelig at skolene har mulighet for å kunne gi denne opplæringen i ordinær undervisning med egne lærekrefter eller med instruktører.

Målrealisering
Det ble ikke gjennomført noen undersøkelse med hensyn til målrealisering. Imidlertid var det ingen tvil om at prosjektet økte danseferdighetene blant ungdom i kommunen og at dette i neste omgang har innvirkning på måloppnåelsen.

Videreføring
Danseprosjektet har blitt videreført i 2009 og det er startet en ny frivillig organisasjon i kjølvannet av prosjektet: «Kom og dans». Ved at prosjektet ble gjennomført over mange år,er det blitt en etablert ordning. Målsettingen er at det skal bli en ordinær del av skolen og/eller Denkulturelle skolesekken. Det er innarbeidet i plan for Den kulturelle skolesekken. Kultur- og helse-arbeidet er dessuten forankret i Kommuneplan2006–2019, Hovedplan for helse og sosial og Kulturplan.

Egenevaluering
Evaluering gjennomført.

DELPROSJEKT «Vitalisering av eldre» (fra 2006 Ungdom møter eldre)

Mål og innhold

Vitalisering av eldre hadde som mål å gi eldre kulturopplevelser og bidra til økt livskvalitet. Målgruppe var beboere i omsorgsleiligheter på Nessveet og Inderøyheimen. Opplegget  omfattet temasanger, dikt, temasamtaler, sittedans,allsang, sosialt samvær og servering. Elever fra v.g. skole fikk opplæring i å drive slikaktivitet og seinere ble høgskolestudenter involvert (loggføring, undervisning og evaluering).

Varighet og antall
Prosjektet startet høsten 2004 og varte til og med 2008 (fra 2006 Ungdom møter eldre). 20-40 beboere deltok hver gang. Det ble gjennomførten gang i uka og varte om lag 1,5 time.

Samarbeid
Prosjektet var et samarbeid mellom Inderøy kommune og Inderøy videregående skole dervideregående skole var en viktig pådriver. Inderøy kommune hadde det økonomiske ansvaret i 2005. I 2006 hadde Inderøy ressurs ansvaret gjennom prosjektet «Ungdom møter eldremed kulturaktiviteter.»

Erfaringer
Det tok tid å innarbeide rutiner for gjennomføring av et slikt prosjekt. Manglende langsiktig finansiering gjorde det krevende å tenke langsiktig. Innsatsen til enkeltpersoner var uvurderlig. Prosjektet var viktig også fordi det rettet søkelyset på eldreomsorgen og betydningen av slik aktivitet. Bruken av ungdom var også et vesentlig element. Kommunen og Inderøy videregående skole hadde problemer med å finansiere prosjektet.

Målrealisering
Inderøy kommune ønsket gjennom vitaliseringsprosjektet å bidra til økt livskvalitet for eldre. Målene anses å være oppnådd.

Videreføring
Prosjektet ble i første omgang videreført som «Ungdom møter eldre». Det ble deretter satt opp som et eget kulturprosjekt. Kultur- og helse-arbeidet er dessuten forankret i Kommuneplan, Hovedplan for helse og sosial og Kulturplan.

Evaluering
Egenevaluering og studentevaluering.

DELPROSJEKT «Opplevelse og aktivitet i kulturland-skapet» (Inderøyturer)

Mål og innhold

Som i andre kommuner, såg en i Inderøy kommune behovet for flere lavterskeltilbud – fysiskaktivitet. En ønsket å bruke kulturlandskapet og legge til rette både for turer og andre arrangement. Fokus ble rettet mot grupper som iliten grad benyttet seg av kulturlandskapet.

Varighet og antall
2005–2008. Enkeltarrangement med over 200 deltakere. Rundt 130 leverte klippekort. Bortimot 500 har vært innom poster eller enkeltarrangement

Samarbeid
Både kulturkontor, idrettslag, foreninger og Reis Inderøy har samarbeidet om prosjektet. I dette prosjektet benyttet en både FOLK2-midler og FYSAK-midler.

Erfaringer
Inderøyturer var på mange måter en samordningav tiltak som i stor grad fantes. Det gjaldt altså å systematisere og markedsføre tilbudene som allerede var i gang. Det ble gitt mange tilbakemeldinger fra deltakerne. Dette gjaldt både tilrettelegging, merking og informasjon. Tiltaket krevde mest arbeid første året. I oppfølgingen i 2007 og 2008 justerte en utvalg av turer og tidspunkt. Dette med bakgrunn i tilbakemeldingene. Det ble utarbeid egne klippekort for 2007 og 2008. I 2008 ble disse sendt til kommunens husstander. Budsjetterte kostnader viste seg å være for små. Det er et stort utviklingspotensiale for konseptet. Det kan utvikles i flere retninger. Eksempelvis kunne det utarbeides felles standard for merking og skilting. Dette vil være et eget prosjekt som vil kreve egne ressurser. I dagens samfunn er det nødvendig med mye informasjon. De arrangement som ble best markedsført, var de som fikk best oppslutning ideltakelse. Hefte med informasjon ble også brukt som turistinformasjon.

Målrealisering
Prosjektet hadde som målsetting å senke terskelen for friluftsaktiviteter i kommunen gjennominformasjon og tilrettelegging. Dette for å nå nye grupper. Oppslutningen i forbindelse med Inderøyturer var meget god. Flere ble aktive og flere ble kjent med hvilke fantastiske muligheter som finnes. Samtidig ble også oppleggene benyttet av besøkende. Inderøyturer ble også en”møteplass” sosialt enten det var arrangement eller trimkasser. Inderøyturer bidro dessuten til å gjøre tilbud fra Inderøy Bygdekvinnelag og Frisk-gruppa på Røra bedre kjent.    

Videreføring
En tar sikte på å videreføre og videreutvikle konseptet. Kultur- og helsearbeidet er nå forankret i Kommuneplan for 2006-2019, Hovedplan for helse og sosial og Kulturplan.

Evaluering
Egenevaluering er gjennomført.

Kontaktperson: Kulturkonsulent Kåre Bjerkan. E-post: kare.bjerkan@inderoy.kommune.no