Vikna kommune
Følgende prosjekt/tiltak er gjennomført i Vikna:

DELPROSJEKTET «Tradisjonsutveksling»

Mål og innhold

Vikna kommune hadde i 2005 totalt 40 flyktninger fra Irak bosatt i kommunen. Integreringsarbeidetspesielt for kvinner og jenter innebar en betydelig utfordring. Det ble avdekket generelt stor interesseblant denne gruppen for handarbeids- og handtverkstradisjoner. Via et prosjekt på dette feltet ønsket kommunen å skape en møteplass forgjensidig kulturutveksling/kulturforståelse gjennomutveksling av handarbeids- og handtverkstradisjoner. Tanken var å knytte kontakt mellom lokalelag, foreninger og flyktningekvinnene. Målet var først å gi et kurs i norske tradisjoner, forderetter forhåpentligvis å kunne utvikle dette til en utveksling/kursing i ulike tradisjoner/teknikker både fra Irak og Norge.

Varighet og antall
2005-2007. 10 kvelder pr. år á 3 klokketimer. I snittdeltok omlag 15 flyktninger.

Samarbeid
Kommune, Flyktningetjenesten, lærere ved voksenopplæringen og Vikna husflidslag samarbeidet. I tillegg til egne medlemmer, leide Husflidslaget inn andre kursledere. Husflidslagetskiftet også på deltakere for at flere skulle bli kjent med hverandre. Minimum 3 medlemmer i Husflidslaget stilte hver kveld. Husflidslaget planla og kjøpte inn materiale.

Erfaringer
God informasjon og tilpasning av tiltaket for båd eflyktningekvinnene og de norske kvinnene var viktig. Kun på denne måten kunne man få opprettet en arena for gjensidig kulturutveksling på likeverdig grunnlag. Kommunal økonomi er alltid en kritisk faktor i slike prosjekt. Statlig støtte i tillegg tilFOLK2-midlene var viktig for finansieringen av tiltaket.

Målrealisering
Kveldene ble oppfattet som veldig positive. De var kjennetegnet av engasjement og varm stemning. Husflidslaget syntes at de også fikk mye igjen for å delta.

Videreføring
Tilbudet ble ikke videreført ettersom de fleste av målgruppen har forlatt kommunen

Evaluering
Egenevaluering gjennomført.

DELPROSJEKTET «Kulturkafe»

Mål og innhold

Gjennom FOLK1 ble det blant annet utviklet en sosial møteplass på Viknatunet (bo- ogservicesenter på Rørvik). Tilbudet ble et svært populært treffsted både for beboere og andre og en ønsket å videreutvikle det. Målet var å skape en sosial møteplass med regelmessige kulturtiltak forbeboere på institusjoner og andre, redusere passivitet og ensomhet og legge til rette for forebyggende tiltak for målgruppene. Tilbudet var tenktsom en kafe/sosial møteplass. Det skulle satses på å kanalisere frivillig kulturinnsats til dette treffpunktet gjennom sang, musikk, høytlesing/«mimrestunder» m.v. Møteplassen ble tenkt som et utgangspunkt/sosial møteplass for turgrupper. Målgruppe var deler av den voksne befolkning somdeltok lite i kulturelle aktiviteter, eldre på institusjon, heimeboende eldre og personer med psykiske lidelser.

Varighet og antall
2005–2008. 10–15 brukere hver gang. Omtrent halvparten av dem hadde ikke andre tilbud.

Samarbeid
Kommune og frivillige organisasjoner samarbeidet.

Erfaringer
Det viste seg vanskelig å etablere andre tilbud. Dette hadde blant annet sammenheng med at brukerne viste liten interesse for andre aktiviteter.

Målrealisering
Kulturkafeen ble etter hvert et fast sosialt møtested for en gruppe eldre i kommunen. Som nevnt ovenfor, lyktes en i liten grad å iverksette de andre tilbudene og nå andre målgrupper.

Videreføring
Kulturkafeen er blitt et fast tilbud i samarbeid med Frivillighetssentralen. En håper at midler fra Den kulturelle spaserstokken kan bidra til å fylle den med kulturaktiviteter.

Evaluering

Egenevaluering gjennomført.

DELPROSJEKTET «Gladbad»

Mål og innhold

Vikna kommune hadde gjennom deltakelse i FOLK1 og arbeid som del av avtale som IA bedriftsatt fokus på forbyggende tiltak og kulturaktiviteters betydning for trivsel og redusert sykefravær. Mange ansatte har arbeidsoppgaver som skaper stor slitasje på skuldre og rygg. For disse fantes det få eller ingen organiserte tilbud. Intensjonen med prosjekt «Gladbad» var å bryte ned grenser mellom ulike avdelinger og aldersgrupper samtidig som prosjektet ga en mulighet til helsefremmende fysisk aktivitet og sosialt samvær for grupper som ikke benyttet seg av organiserte aktiviteter gjennom eksempelvis idrettslag og helsestudio. Målgruppe ble kvinnelige arbeidstakere i kommunen. Tilbudet omfattet trening i varmebasseng med instruktør som tilpasset øvelser og trening tilhver enkelt av deltakerne.

Varighet og antall
2005-2007. Varmebasseng ble leid en gang pr. ukei 1,5 time. Om lag 10 kvinner deltok hver gang.

Samarbeid
Kommunen v/personalsjef, repr. for fagorganisasjoner, instruktør og badebetjent samarbeidet. En inngikk dessuten avtale med kommunen om leie av varmtvannsbassenget og avtale med instruktør ominstruksjon og tilpasset trening.

Erfaringer
Tiltaket ble oppfattet som svært positivt og blesavnet av målgruppa. Tilstrekkelig informasjon omtiltaket var viktig. For at utbyttet av tilbudet skulle bli best mulig, var det viktig med god regularitet på instruktøren. Kun en instruktør og dårlig kommuneøkonomi gjorde tilbudet sårbart. I 2007 kunne en ikke gjennomføre opplegget grunnet kommuneøkonomien.

Videreføring
Tiltaket ble ikke videreført grunnet stenging av bassenget.

Evaluering
Egenevaluering gjennom samtaler.

DELPROSJEKTET «Fra Bach til Breakdance – musikk,dans og drama»

Mål og innhold

Fra Bach til Breakdance ble satt i gang fordi enønsket å videreføre arbeidet som var lagt ned i forestillingen «Havet ligg aldri stilt». Men også detarbeidet som var lagt ned i de lokale teaterlagene, danseprosjektet gjennom FOLK1 og en lang tradisjon med større dramaoppsettinger ved skolene ikommunen var viktige forutsetninger for prosjektet. Det skulle omfatte kursing og videreutvikling innenfor området musikk, rytme, dans og drama frammot en større oppsetting. Prosjektet skulle etterplanen avsluttes med en større oppsetning i Norveg  høsten 2005. Målgruppen var barn og unge i kommunen som deltok lite i kulturell aktivitet. Gjennom prosjektet skulle ungdom fra ulike miljøer møtes og skape noe sammen. En ønsket at barn og ungdom skulle få utfolde seg gjennom musikk, dans og drama. En håpet på denne måtenå bidra til å skape tryggere ungdommer, med den positive effekten dette forventes å ha i forhold til rus og kriminalitet.

Varighet og antall
2006-2008 (se nedenfor). Varierende antall.

Samarbeid
Prosjektet var tenkt som et samarbeid mellomkommunen v/oppvekstsjef, musikkskole, skole ogfrivillige lag og foreninger innenfor teater, dans ogmusikk og ungdom. En slet noe med samarbeidetmed frivillige lag og organisasjoner p.g.a. manglende interesse/deltakelse. Første del av prosjektet ble avsluttet våren 2006 med forestillinga «Fraklassisk til rock». Høsten 2006 stoppet prosjektetnoe opp, men deler av det ble tatt opp i samarbeidmed Ungdomsklubben i 2007. I 2008 ble dettilbudt aktiviteter i samarbeid med musikk- og kulturskolen og Barbroteatret som blant annetmunnet ut i forestillingen «Juleforviklingar» (68aktører) som fylte salen i Norveg i to forestillinger. Sommeren 2009 ble det arrangert dansekurs i samarbeid med profesjonell instruktør.

Erfaringer
Tidsrammen som opprinnelig var satt for prosjektet, viste seg å være ambisiøs. Ettersom arbeidet var knyttet til enkeltpersoner, ble prosjektet sårbart og det kom først i gang i 2006. I en liten kommune som Vikna var det også vanskelig å få frigjort nok ressurspersoner til å drive prosjektet. Utfordringen var spesielt stor innenfor arbeidstid.

Målrealisering
Selv om den opprinnelige prosjektideen ikke ble fullt ut realisert, maktet en etter hvert å tilby barn og unge aktiviteter innen musikk og drama. Det samme gjelder dans.

Videreføring

Musikk- og kulturskole samarbeider med Barbroteateret om fortsatt opplegg for barn og unge. Det er også muligheter for danseopplæring av barn og unge i samarbeid med musikk- og kulturskolen.

Evaluering
Egenevaluering gjennomført.

Forankring og videreføring generelt
Kultur og helse skal forankres i kommuneplanens samfunnsdel når den rulleres. Tankegangen er godt forankret i kommunen, og blir løftet opp når nye tiltak skal gjennomføres. Herunder kan nevnes kulturminneløype i Rørvik sentrum, planlagt folkehelsemarsj i sporet etter kirkegjengerne som kominn fra øyene og gjennom Den kulturelle spaserstokken. Det er også et mål at folkehelse-koordinatoren skal ivareta kultur- og helsefeltet.

Kontaktperson: Ass. rådmann Trine Kvalø. E-post: trine.kvaloe@vikna.kommune.no